Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Sylw i gyfranogiad ffoaduriaid benywaidd

Mae prosiect Merched Yn Egnïol Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn rhaglen beilot 12 mis ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid benywaidd. Dyma ei amcanion:

Mae prosiect Merched Yn Egnïol Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn rhaglen beilot 12 mis ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid benywaidd. Dyma ei amcanion:

  • Gwella ffitrwydd a lles drwy ddarparu rhaglen ymarfer arbenigol i 32 o ferched yng Nghaerdydd
  • Cynyddu cyfranogiad ceiswyr lloches a ffoaduriaid Cymru mewn chwaraeon drwy greu cysylltiadau â sefydliadau fel Chwaraeon Caerdydd yn ogystal â chlybiau chwaraeon lleol
  • Cynyddu’r ddealltwriaeth o’r rhwystrau y mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid benywaidd yn eu hwynebu o ran sicrhau mynediad i chwaraeon

Fel rheol, mae’r cyfranogwyr hyn yn ferched sydd wedi cael eu heithrio o gymryd rhan mewn ymarfer corff, neu maent yn methu cael mynediad at ymarfer corff, naill ai am resymau diwylliannol, economaidd neu grefyddol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cynnig tri sesiwn ymarfer sy’n para awr bob wythnos, gyda dau grŵp gwahanol. Mae’r cyfranogwyr yn cael cynnig gwybodaeth sylfaenol am ddeiet a maeth hefyd ac yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd ychwanegol. Er mwyn annog cyfranogiad, mae’r rhaglen yn cynnwys cynllun talu am gludiant a chyfleusterau crèche am ddim.

Cefnogir y rhai sydd â diddordeb mewn bod yn hyrwyddwyr ar ran eu cymunedau unigol ac maent yn cael hyfforddiant i gael eu hachredu fel naill ai Arweinwyr neu Hyfforddwyr Chwaraeon.

Bob pedair wythnos, mae’r rhaglen yn casglu data i fesur lles corfforol a meddyliol y cyfranogwyr, gan gynnwys:

  • Mesuriadau’r corff
  • Mesur ffitrwydd corfforol
  • Mesuriadau ansoddol i ddynodi lles cyffredinol
  • Nifer y cyfranogwyr yn y digwyddiadau, y dosbarthiadau a’r digwyddiadau chwaraeon cyhoeddus

Hyd yma, mae’r canlyniadau wedi bod yn galonogol iawn. Mae nifer y cyfranogwyr yn llawer uwch na’r hyn a ddisgwyliwyd ar gyfer y rhaglen, gyda 36 o ferched wedi cwblhau rownd o brofion. Maent wedi cael eu cyfeirio gan Oasis, y grŵp Stay and Play i blant bach, a Gwasanaeth Ymarfer Mynediad at Iechyd Caerdydd, yn ogystal ag argymhellion ar dafod lleferydd wrth gwrs.

Wrth gofrestru, ni ddywedodd yr un o’r cyfranogwyr eu bod yn chwarae unrhyw ffurf ar chwaraeon, a dywedodd 75% nad oeddent yn egnïol ar hyn o bryd. Mae’r cyfranogwyr i gyd wedi dweud eu bod wedi gweld gwelliannau pendant yn eu lefelau ffitrwydd ac yn siâp eu corff a bellach maent yn awyddus i ymarfer mwy, rhoi cynnig ar weithgareddau newydd a dysgu mwy am ddeiet a maeth.

Mae nifer sylweddol o’r cyfranogwyr yn cymryd tabledi gwrth-iselder a/neu dabledi cysgu, ond ers dechrau ymarfer gyda’r rhaglen, mae’r merched wedi dweud eu bod wedi sylwi eu bod yn teimlo’n llai isel, gyda llawer ohonynt wedi gofyn i’w meddyg teulu leihau eu dos meddygol.

Mae’r rhaglen wedi bod yn gyfle i’r cyfranogwyr wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd, gyda chydlynydd y prosiect a’i gilydd.

Mae’r adborth wedi bod yn wych, gyda phob agwedd ar y ffurflenni adborth yn cael eu canmol fel rhagorol neu dda iawn. Mae’r merched yn hapus iawn bod y rhaglen yn para tan ddiwedd mis Medi 2016.

Dywedodd Andree Morgan Andrews o Gyngor Ffoaduriaid Cymru: “Mae Merched yn Egnïol yn esiampl ragorol o raglen sy’n defnyddio syniadau arloesol a chydweithredu rhwng partneriaid i gyrraedd targedau. Mae’n galonogol iawn gweld cymaint yn cael eu cyfeirio gan wahanol sefydliadau ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth rydyn ni wedi’i chael gan Ganolfan Gymunedol Plasnewydd yr YMCA.

“Mae’r merched yma ymhlith y rhai anoddaf i’w denu i fyd chwaraeon, ffitrwydd ac iechyd. Wrth lunio’r rhaglen, aethon ni ati i geisio cynnwys mesurau i oresgyn sawl her, fel costau teithio, a darparu llefydd am ddim mewn crèche, yn ogystal â newid eu barn am ymarfer a phwysigrwydd deiet a maeth.

“Hefyd rydyn ni wedi ceisio dysgu gwersi yn ystod chwarter cyntaf y rhaglen, er mwyn dal ati i wella’r gwasanaeth, ac annog presenoldeb pellach a pharhaus. Mae’r adborth rhagorol yn siarad drosto’i hun. Mae’r peilot wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’r merched yma, o ran gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol yn ogystal â’u helpu nhw i integreiddio yn eu cymunedau newydd, a gwneud ffrindiau newydd. Rydw i’n gobeithio y byddwn ni’n gallu parhau â’r prosiect yma a’i ehangu, i helpu a chefnogi mwy fyth o ffoaduriaid yng Nghymru.”

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol