Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Fy siwrnai ym myd triathlon; meistroli’r olwynion main

Gan Catherine Jones, Aelod o Glwb Triathlon Taf Elai a hyfforddwraig yn y clwb

Fe wnes i ymuno â Chlwb Triathlon Taf Elai yn 2013, yn 43 oed, drwy gael fy nghyflwyno i’r gamp gan fy mhartner, a oedd eisoes yn aelod. Fe wnes i gwblhau fy nhriathlon cyntaf, sbrint mawr Pencoed, yr haf hwnnw a mwynhau’n fawr iawn. Yn ystod y ddwy flynedd ers hynny, rydw i wedi cwblhau pellteroedd Olympaidd a sbrint, digwyddiadau mewn pyllau nofio a dŵr agored, a’r haf yma byddaf yn rhoi cynnig ar fy nghystadleuaeth pellter canol gyntaf un yn y Cotswolds ochr yn ochr â nifer o aelodau’r clwb. Fy nod i yw hyfforddi’n gyson a chystadlu yng Ngornest Dyn Haearn Frankfurt gyda fy ffrindiau yn y clwb yn 2017.

Fe ddechreuais i ymddiddori mewn triathlon wrth chwilio am her newydd a gweithgaredd i’w rannu gyda fy mhartner. Doedd gen i ddim llawer o hanes yn rhedeg, 3 blynedd, ac roeddwn i wedi bod yn nofiwr clwb yn fy ieuenctid, oedd amser maith yn ôl! Beicio oedd yr her i mi ei goresgyn. Cefais fenthyg beic 15 oed gan fy chwaer ac fe es i ati i feistroli’r olwynion main yna. Roedd yn her yn sicr a dyna fy ngwendid i o hyd allan o’r tair disgyblaeth.

Pan ddechreuais i gyda Chlwb Taf Elai, dim ond un hyfforddwraig fenywaidd (Helen Colley) oedd yno. Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael fy hyfforddi yn ei sesiynau nofio hi. Roeddwn i’n ei deall i’r dim. Roedd yn gallu esbonio pethau’n glir iawn. Ychydig o ferched oedd yn y clwb ar y pryd ac fe gefais i fy ysbrydoli ganddi hi a chan aelod arall o’r tîm, Vicky Jones. Nhw yw fy modelau rôl i hyd heddiw. Roedden nhw’n cymryd rhan mewn sawl cystadleuaeth ac yn eithriadol lwyddiannus ac mae’r ddwy wedi cwblhau camp y Dyn Haearn.

Mae triathlon yn gallu codi ofn arnoch chi pan rydych chi’n newydd, yn nerfus ac yn hunanymwybodol am eich gallu a’ch ymddangosiad, ond roedd y clwb yn groesawus ac yn gefnogol iawn. Roedd y bechgyn mawr cryf a’u tynnu coes yn fy ngwneud i’n swil i ddechrau ond, mewn gwirionedd, eu hiwmor, eu cefnogaeth a’u hanogaeth nhw sydd wedi gwneud y cyfan mor bleserus yn y diwedd. Rydw i wedi dysgu cymaint oddi wrth eu blynyddoedd nhw o brofiad, a’r straeon sy’n cael eu hadrodd; diolch byth maen nhw’n gwbl fodlon dweud wrtha i sut i wneud pethau’n iawn!

Roedd hyfforddwyr y clwb yn cydnabod yr angen am fwy o hyfforddwyr, yn enwedig merched, a gofynnodd y prif hyfforddwr, Edward Morgan, a fyddwn i’n hoffi dod yn hyfforddwr. Roeddwn i’n dal i ystyried fy hun yn newydd i fyd triathlon a doeddwn i ddim yn meddwl fy mod i’n barod i gamu i’r rôl honno. Fodd bynnag, aeth misoedd heibio ac fe feddyliais i, ‘ydw, rydw i’n gallu gwneud hyn!’ Rydw i wedi cael sawl uchafbwynt ac isafbwynt, anafiadau a llwyddiannau, bach a mawr. Roeddwn i hefyd yn cydnabod yr angen am fwy o hyfforddwyr benywaidd ac yn croesawu’r cyfle i hyfforddi a rhoi yn ôl i eraill.

Fe wnes i lwyddo i gwblhau cwrs hyfforddi triathlon Prydain lefel 1 ym mis Hydref 2015, gyda help, arweiniad a chefnogaeth hyfforddwyr y clwb, ac ar hyn o bryd rydw i’n helpu Louis Adams (lefel 2) gyda hyfforddi yn nosbarth Merthyr.

Rydw i wrth fy modd!

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol