Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Cael y gymuned yn heini yng Nghonwy

Categorised as rural and isolated, Conwy County Council got innovative to ensure sports opportunities were available the the whole community.

Gyda 60% o’i dirlun yn wledig ac, mewn rhai achosion, yn ynysig, nid yw’n syndod bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gorfod meddwl y tu allan i’r bocs wrth geisio darparu mynediad hwylus i gyfleoedd chwaraeon i bawb.

Yn hytrach na gofyn i drigolion y sir deithio at chwaraeon, mae rhaglen Ffitrwydd Gwledig Ffit Conwy yn mynd â chwaraeon a gweithgarwch corfforol i gorneli a chilfachau cefn gwlad hardd Gogledd Cymru, ac mae’n cael effaith fawr ar gymunedau lleol.

Dywedodd y Swyddog Hamdden Wledig, Tim Ballam:

"Roedden ni’n gwybod bod llawer o bobl mewn cymunedau ledled Conwy’n methu cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon a hamdden yn ein canolfannau traddodiadol ni am sawl rheswm, neu doedden nhw ddim yn gyfforddus yn gwneud hynny."

Dechreuodd y rhaglen gyda chymhorthfa i esbonio pwysigrwydd bod yn egnïol fel rhan o ffordd o fyw iach. Ar ôl y gymhorthfa, roedd y galw am opsiynau gweithgarwch corfforol mwy lleol mor uchel fel bod Tim a’r tîm yng Nghonwy wedi gweithredu i lenwi’r bylchau.

Esbonia Tim:

"Drwy fynd allan a siarad gyda phobl yn y cymunedau, fe welson ni bod llawer o rwystrau’n atal pobl rhag cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol - fe roddwyd cynllun ar waith i roi sylw iddyn nhw.

O fethu teithio oherwydd oedran, anabledd neu ddim darpariaeth, i fod eisiau cymryd rhan gyda siaradwyr Cymraeg eraill - lluniodd y tîm ddarlun yn fuan iawn o beth oedd angen ei gynnig.

"Roedd gennym ni ‘ddyn ar y tir’ a oedd yn gallu ein helpu ni i ffurfio perthnasoedd ar unwaith gyda’r cymunedau, ac roedd hynny’n golygu ein bod ni’n gallu cynnig sesiynau a oedd yn ateb y galw a hefyd yn cynnig opsiwn mwy personol a ‘chyfeillgar’. Fe wnaethon ni gynnig rhywbeth nad oedd angen meithrin hyder fel byddai dechrau mewn campfa newydd o bosib.

"Nawr rydyn ni’n gweld y rhai fyddai ddim wedi teithio i’n canolfannau traddodiadol ni yn gyfranogwyr rheolaidd sydd ‘wedi gwirioni’ ochr yn ochr â’r rhai sy’n mynychu ac maen nhw’n cynnal eu harferion chwaraeon clwb neu gampfa arferol hefyd. Yn y ddau achos mae’n grêt gweld bod ein gwasanaeth ni’n gweithio."

Bum mlynedd ar ôl cynllun peilot cychwynnol, erbyn hyn mae 400 o gyfranogwyr rheolaidd yn dychwelyd i’r sesiynau bob wythnos.

Mae rhaglen Ffitrwydd Gwledig Ffit Conwy yn gweithredu drwy gyfrwng cynllun aelodaeth yn awr, gan gynnig sesiynau fel beicio stiwdio, Pilates a bocsarfer mewn lleoliadau cymunedol amrywiol, gan gynnwys neuaddau eglwys, canolfannau cymunedol, neuaddau ysgol a chaeau chwarae.

Mae’r rhaglen wedi mynd o nerth i nerth, gan ategu darpariaeth rhaglenni Chwaraeon a Hamdden eraill Conwy a hefyd clybiau preifat a champfeydd ledled y sir. Mae wedi estyn allan at drigolion mewn sawl lleoliad, mae’n hynod hwylus ac i lawer o’r cyfranogwyr rheolaidd, mae wrth galon y gymuned, gan gynnig ffordd o fyw mwy egnïol a chymdeithasol.

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon