Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Criced heb Ffiniau

Nod y prosiect Criced Heb Ffiniau yw gwneud criced yn fwy hygyrch i gymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghaerdydd a chreu rhwydwaith criced DLlE ffyniannus sy’n gallu cynyddu a chynnal cyfranog

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar bobl ifanc 13-25 oed ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys clybiau ar garreg y drws, criced dan do a chriced canol wythnos.

Mae’n cael ei gydlynu gan Griced Cymru mewn partneriaeth â Chlwb Criced Morgannwg ac amrywiaeth o bartneriaid darparu, gan gynnwys Asiaid Cymru, Grangetown Allstars a Chlybiau Criced Gymkhana Caerdydd, yn ogystal â Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd, YMCA Plasnewydd, Oasis Caerdydd a Chwaraeon Caerdydd.

Mewn ysbryd o oresgyn y rhwystrau mae cymunedau DLlE yn eu hwynebu, trefnodd Criced Cymru y lansiad i gael ei gynnal ar ôl Ramadan, yn y gobaith o gynyddu cyfranogiad plant o deuluoedd Mwslim ac i sicrhau nad yw’r amseroedd yn cyd-daro ag amser mynychu’r Mosg dros y gwyliau i blant.

Sefydlwyd 7 canolfan ‘stryd’ i gyd, mewn llefydd nad oedd llawer o ddarpariaeth na seilwaith criced. Cymerodd 81 o blant ran yn y gweithgareddau a drefnwyd ar garreg eu drws gan y prosiect, gan sicrhau nad oedd unrhyw anfantais o ran daearyddiaeth.

Teimlwyd hefyd bod angen gweithgaredd wedi’i addasu i’r tymhorau, gan ei bod yn oer a gwlyb y tu allan dros y gaeaf. O ganlyniad, mae’r gweithgareddau canlynol wedi cael eu trefnu dros y gaeaf:

·Mae Canolfan Gymkhana Caerdydd yn cael ei sefydlu a bydd yn SSE SWALEC.

·Ysgol Gynradd Fwslim Caerdydd – clwb ar ôl ysgol ac ymweliadau ag SSE SWALEC.

·Clwb i Ferched yn Unig wedi’i sefydlu gyda’r prosiect UsGirls – bob dydd Mercher ym Mhafiliwn Trebute gyda hyfforddwraig griced fenywaidd

·Canolfan Criced Tu Hwnt i Ffiniau hefyd yn SSE SWALEC – bob bore Sadwrn

·Gwersyll Gweithgarwch Hanner Tymor Criced Tu Hwnt i Ffiniau

Un o amcanion y prosiect oedd datblygu rhwydwaith lleol anffurfiol a fforwm o arweinwyr a gwirfoddolwyr lleol fel eu bod yn barod i gynnal y gweithgarwch yma. Cynhaliwyd ymgyrch recriwtio gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, tafod lleferydd a mynychu cyfarfodydd.

Daeth 10 gwirfoddolwr yn ‘llysgenhadon’ ac maent wedi datblygu yn awr i gynnal rhywfaint o hyfforddiant gwirfoddolwyr y Corff Rheoli (Coach Activator) a DPP.

Dywedodd Ali Abdi, Cydlynydd Criced DLlE: “Mae llawer mwy ar gael nawr i bobl ifanc ac felly efallai bod criced wedi syrthio oddi ar eu rhestr nhw o ddewisiadau, felly rydyn ni wedi bod yn ceisio gwneud y gamp yn fwy hygyrch, gyda llai o strwythur, a’u cyffroi nhw a’u cael i fwynhau criced caets. Wedyn rydyn ni’n eu cyfeirio nhw at glybiau yn y gymuned i’w helpu i ddatblygu ymhellach."

O edrych tua’r dyfodol, mae’r rhaglen yn mynd o nerth i nerth, ac mae rhaglen i ferched yn cael ei gweithredu i annog mwy o ferched ifanc i chwarae. Mae Criced heb Ffiniau wedi estyn allan at gymunedau newydd ac wedi eu gwahodd i brofi pleserau chwarae criced ar garreg eu drws, gan oresgyn rhwystrau a chynyddu cyfranogiad - Howzat!

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol

Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr

Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr
Straeon Eraill

Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon

Gweld Mwy
Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw

Gweld Mwy
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw
Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’

Gweld Mwy
Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’