Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Amgueddfa’n symud Clwb Bocsio i’r 21ain Ganrif

Ni fyddai llawer o bobl yn gweld cyswllt amlwg rhwng amgueddfa o’r 1950’au a chyfleuster bocsio o’r safon uchaf yn 2015. Ond i Glwb Bocsio Amatur Dinbych, mae’n gyswllt a achubodd y clwb annwyl iawn gan ei aelodau a champ sydd wedi bod yn boblogaidd ymhlith y bobl leol am fwy na hanner canrif.

Yn 2010, ar ôl gweithredu am 50 mlynedd, roedd dyfodol y Clwb Bocsio Amatur mewn perygl. Roedd cynigion prydlesu newydd yn hen adeilad y Clwb yn golygu bod rhaid i’r bocswyr symud o’u campfa braf.

Yn yr un dref, roedd yr amgueddfa gymunedol wedi cael mwy na’i siâr o anlwc hefyd. Roedd tân wedi llosgi adeilad yr amgueddfa i’r llawr. Ond, fel sefydliad cymunedol, roedd yr amgueddfa wedi cael cefnogaeth i adeiladu cyfleuster newydd pwrpasol.

Wrth lwc, cafodd Clwb Bocsio Amatur Dinbych ei ystyried fel sefydliad cymunedol hefyd a newidiodd pethau iddo. Cynigiodd yr Amgueddfa gyfle i Ymddiriedolwyr y Clwb gael eu cyfleuster pwrpasol eu hunain yn adeilad newydd yr amgueddfa.

Meddai un o Ymddiriedolwyr y Clwb, Tim Ballam, wrth gofio’n ôl:

"Roedd Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa'n cydymdeimlo â’r clwb. Rydyn ni wedi bod yn fenter gymunedol erioed; roedd rhai wedi bod yn rhan o hanes y clwb flynyddoedd ynghynt hyd yn oed ac yn awyddus i gadw ein hanes yn fyw. Wrth symud, daeth y clwb yn rhan o arddangosfeydd yr amgueddfa hefyd, gan neilltuo adrannau ar gyfer cofroddion chwaraeon o’r 1950'au.

Heddiw, mae mwy o bobl leol nag erioed o’r blaen yn dod i’r cyfleuster i gymryd rhan yn y clwb, a’i brif fwriad yw cefnogi bocswyr ifanc drwy’r rhengoedd i frig y llwybr chwaraeon. Fodd bynnag, hyd yn oed cyn i’r clwb gael cyfleusterau newydd o’r safon uchaf, roedd yn cefnogi bocswyr addawol iawn drwy ffurfio partneriaeth â chlybiau eraill lleol. Mae darparu cyfleoedd i helpu ieuenctid addawol yn parhau’n flaenoriaeth o hyd. Yn bositif, diolch i’r cyfleoedd sy’n cael eu darparu gan y cyfleuster newydd, mae hyfforddwyr wedi cael cyfle i wella eu sgiliau i gefnogi’r ieuenctid hyn ac mae’r bocswyr i gyd wedi’u cofrestru ar gyfer cystadlaethau. Ond mae’r clwb yn dal i ddefnyddio partneriaethau i gefnogi cystadleuwyr i ddatblygu a mireinio eu sgiliau.

Dywedodd Tim:

"Rydyn ni wedi gallu creu cysylltiadau â chlybiau lleol eraill, gan roi cyfle i’n hathletwyr ifanc mwyaf talentog ac addawol ni ymarfer yn erbyn eraill ar yr un lefel â nhw. Mae wir yn cefnogi eu datblygiad nhw."

"Rydyn ni’n canolbwyntio ar ddarparu opsiynau cynnydd ar gyfer ein hieuenctid addawol, ond ar yr un pryd yn cydnabod nad ydi pawb eisiau ymladd yn gystadleuol. Rydyn ni’n gweld gwerth hefyd, wrth gwrs, yn y rhai sy’n dod yma am hwyl a ffitrwydd ac mae ein sesiynau ni’n adlewyrchu hynny. Rydyn ni’n gwneud yn siŵr ein bod ni’n addasu ein darpariaeth i weddu i’r galw. Hefyd rydyn ni’n gweithio’n galed i ddarparu ar gyfer grwpiau penodol, fel merched a genethod, ac rydyn ni wedi cysylltu gydag ysgol leol i gefnogi hyn. Bellach mae sesiynau i ferched yn unig ar gael yma."

"Mae pethau’n rhagorol; mae’r gampfa newydd yn orlawn a dweud y gwir! Mae gennym ni aelodau o bob oed, saith i 50+, bechgyn a merched. Rydyn ni wedi gallu glynu wrth ein hegwyddorion a chadw’r clwb yn fenter gymunedol, gan sicrhau ein bod ni’n gallu bodloni galw lleol. Mae’n ymddangos fel pe bai pob dim yn gweithio’n dda iawn.”

Pan oedd hynny wir yn cyfrif, fe gamodd y gymuned leol i’r adwy i gefnogi’r clwb bocsio yma. Digwyddodd hyn am fod y clwb wedi cadw buddiannau’r gymuned leol yn rhan ganolog o’r hyn roedd yn ceisio’i gyflawni. Mae Clwb Bocsio Amatur Dinbych yn esiampl berffaith o ysbryd cymunedol yn cadw chwaraeon cymunedol yn fyw.

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr

Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr