Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw

Mae amryw o grwpiau, mudiadau, busnesau, ysgolion a chlybiau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydweithio â’r cyngor lleol i ddarparu cyfleusterau a gweithgareddau chwaraeon i ferched, er mwyn eu hannog i gymryd rhan mewn ymarfer corff.

Cyn hyn, nid oedd y gwahanol grwpiau yma’n cydlynu, ac roedd eu llwyddiant o ran cael merched i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chyrraedd eu targedau’n amrywio.

Mae’r ystadegau presennol yn dangos bod 30% o blant yn rhy dew, ac yn y DU mae 1 merch o bob 3 dros 11 oed yn rhy drwm. Nododd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bod cael merched i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol yn un maes roedd am ganolbwyntio arno, ar ôl i waith ymchwil ddangos lleihad yn y niferoedd rhwng blynyddoedd ysgol 6 – 9.

Penderfynodd y cyngor adolygu’r cyfleusterau a’r gwasanaethau oedd ar gael i ferched, ac edrychodd ar y broses gydweithio rhwng y gwahanol bartneriaid. Yn 2012 cynhaliwyd ymgynghoriad â merched lleol, a’r nod oedd cadarnhau’r meysydd hollbwysig o fewn y rhaglenni, a thynnu sylw at y prif rwystrau oedd yn atal merched rhag bod yn fwy egnïol.

Y rhwystrau a nodwyd oedd hunan-barch isel a diffyg hyder, ddim yn hoffi dillad Addysg Gorfforol yr ysgol, a ddim yn cael cymryd rhan mewn grwpiau o ffrindiau. Roedd y materion hyn yn eu rhwystro rhag cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau corfforol, a oedd hefyd yn eu gwneud yn fwy tebygol o ddatblygu i fod yn oedolion segur.

Ar ôl yr ymchwil a’r cyfnod ymgynghori, bu Adran Pobl Ifanc Egnïol (AYPD) y cyngor yn gweithio gyda mudiadau a phartneriaid i ffurfio’r Grŵp Rhwydwaith Merched. Sefydlwyd grwpiau unigol mewn ysgolion lleol gyda’r merched eu hunain wrth y llyw, gan eu gwneud nhw’n berchen ar y rhaglenni a’u hannog i gymryd yr awenau. Y nod oedd eu hannog i fwrw ymlaen â’r newidiadau angenrheidiol, a dod yn llysgenhadon yn eu hysgolion i annog merched eraill i gymryd rhan yn yr amrywiol raglenni.

Mae’r Grŵp Rhwydwaith Merched yn gyswllt rhwng y gwahanol bartneriaid ac mae’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd i werthuso cynnydd, helpu gyda’r broses gynllunio a phennu targedau ar gyfer y gwahanol is-grwpiau o fewn y rhwydwaith.

Ei nod yw mynd i’r afael â’r problemau cysylltiedig â chymryd rhan a merched segur sy’n datblygu ffyrdd o fyw heb ymarfer corff wrth iddynt fynd drwy’r ysgol uwchradd.

Ers ei chreu, mae’r rhaglen wedi datblygu ymhellach ac yn ogystal â rhoi cyfle i ferched gymryd rhan mewn gweithgareddau modern fel Swmba, chwaraeon ‘tywynnu yn y tywyllwch’, rygbi tag a chwaraeon dŵr, mae hefyd yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth i wella eu profiad a’u sgiliau trosglwyddadwy.

Hyd yma, mae grwpiau’r Rhwydwaith Merched wedi dilyn rhaglen hyfforddi i ddysgu am hunan-barch, lles ac iechyd emosiynol. Hyfforddodd y rhaglen hon aelodau’r grŵp, llysgenhadon ac athrawon i gyflwyno gweithdai hunan-barch ac iechyd emosiynol mewn ysgolion, i fynd i’r afael â materion o’r fath.

Bu aelodau’r grŵp mewn cysylltiad â’r 6 ysgol uwchradd sy’n rhan o’r rhaglen, i sicrhau eu bod yn mabwysiadu polisi dillad AG yr ysgol, sy’n cynnwys mwy o amrywiaeth o ddillad a steiliau gyda chynllun lliwiau y cytunir arno, sydd wedi cael gwared ar y rhwystr hwn ar unwaith.

Mae’r Grŵp Rhwydwaith Merched wedi sicrhau canlyniadau ardderchog, gan gynnwys sefydlu cyfres o ddosbarthiadau “Ffitrwydd Ffynci” fforddiadwy i ferched rhwng 13 a 18 oed yn unig yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg. Maent wedi cychwyn yr ymgyrch “Pasio ’mlaen”, sy’n annog merched i drosglwyddo gweithredoedd da, fel mynd gyda merch i ddosbarth ffitrwydd os yw’n rhy swil i fynd ar ei phen ei hun, neu ddod yn ffrindiau gyda merch ddihyder. Wedyn bydd y merched hynny, yn eu tro, yn trosglwyddo’r weithred dda i dair o ferched eraill. Fe wnaethant hefyd helpu i sefydlu’r rhaglen Ni Ferched, sy’n cynnig gwahanol weithgareddau chwaraeon, yn ogystal â chyfle i wneud eich gwallt a’ch ewinedd, gyda’r dewis i gamu i mewn ac allan o weithgareddau. Mae’r rhaglen hon wedi llwyddo i gael y gyfradd uchaf erioed o ferched yn mynychu gweithgareddau ar ôl yr ysgol.

Meddai Karen Winch, Uwch Swyddog Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Ar ôl sylweddoli ein bod ni angen newid ein dull o weithio gyda’r merched hyn, rydyn ni wedi cyflwyno dull arloesol iawn, annog cydweithredu a mynd ati i gyfathrebu â defnyddwyr i ddysgu beth maen nhw eisiau ei weld a beth sydd ei angen arnyn nhw. Rydyn ni wrth ein bodd bod y Grŵp Rhwydwaith Merched eisoes wedi cyflawni gymaint.

Drwy rymuso’r merched a rhoi adnoddau a chymorth iddyn nhw gymryd yr awenau gyda’r materion yma, mae aelodau’r grŵp yn dysgu sgiliau ardderchog, yn gwella eu hunanhyder, ac yn esiampl ragorol i ferched eraill yn y fwrdeistref sirol. Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth ac yn bwrw ymlaen â’r newidiadau roedd angen i ni eu gweld.

Rydw i’n falch iawn o’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni hyd yma ac rydw i’n gobeithio y bydd y dull cydweithredol yma’n parhau i ddatblygu, gan annog hyd yn oed mwy o ferched ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fyw’n egnïol ac yn iach.”

Hashnodau: #MerchedCryfPasiwchMlaen (ar gyfer yr ymgyrch Pasio ymlaen)

#RhwydwaithMerched #AYPD

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon
Straeon Eraill

Criced heb Ffiniau

Gweld Mwy
Criced heb Ffiniau
Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’

Gweld Mwy
Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’
Partneriaethau’n gwneud nofio yng Nghymru’n llwyddiant mawr

Gweld Mwy
Partneriaethau’n gwneud nofio yng Nghymru’n llwyddiant mawr