Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’

Wrth i ni feddwl am fanteision chwaraeon, mae’n bur debyg mai calon iach a chanol main sy’n dod i’r meddwl gyntaf.

Ond yng Nghasnewydd ac, yn fwy diweddar, yng Ngwent (De Ddwyrain Cymru), mae prosiect wedi’i dargedu’n elwa o newid ymddygiad pobl ifanc wrth iddyn nhw ymgolli mewn chwaraeon.

Mae Dyfodol Positif yn rhaglen o gynnwys yn gymdeithasol sy’n defnyddio Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol fel adnoddau i gynnwys pobl ifanc sy’n wynebu risg o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu.

Sefydlwyd y rhaglen yng Nghasnewydd fwy na 12 mlynedd yn ôl ac, yn 2014, ehangwyd Dyfodol Positif ar draws y pum awdurdod lleol yng Ngwent.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon LIVE Casnewydd, a Chyngor Dinas Casnewydd, wedi arwain y cysyniad ac wedi datblygu a chydlynu Dyfodol Positif. Nawr maent yn gweithio’n agos â chydweithwyr yn ‘Gwent Egnïol’, yn ogystal ag amrywiaeth eang o bartneriaid eraill, gan gynnwys yr Heddlu, Diogelwch Cymunedol, Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Ieuenctid, Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf a mudiadau’r trydydd sector.

Gan dargedu pobl ifanc 10-19 oed yn bennaf, sy’n cael eu hystyried fel pobl ifanc sy’n wynebu risg o droseddu neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae’n darparu’r canlynol:

-Opsiynau cadarnhaol yn lle ymddygiad gwrthgymdeithasol i bobl ifanc sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Casnewydd a Gwent

-Darpariaeth chwaraeon leol am bris isel iawn neu am ddim i gyfranogwyr

-Cyfleoedd gwirfoddoli ac arwain

-Cymwysterau ac achrediadau i bobl ifanc

-Modelau rôl a phecynnau cefnogi i bobl ifanc sy’n wynebu risg

Yng Nghasnewydd yn unig y llynedd, bu 22,640 o gymryd rhan – cynnydd o 5,740 ar y targed.

Dywedodd Emily Kemp, Swyddog Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghyngor Dinas Casnewydd:

"Mae Dyfodol Positif yn ased enfawr i Gasnewydd a’i gynllunio ymlaen ar gyfer lleihau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Mae’r tîm Dyfodol Positif yn gweithio gyda’r bobl fwyaf problemus yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghasnewydd. Heb eu cyfraniad nhw, ni fyddai’r gostyngiadau rydyn ni wedi’u gweld wedi bod yn bosib. Mae’r wybodaeth sydd ganddyn nhw am rai o’r stadau mwyaf difreintiedig yng Nghasnewydd yn ein helpu ni fel partneriaid i roi tactegau atal ar waith i atal yr ymddygiad gwrthgymdeithasol rhag gwaethygu."

Ond nid dim ond y niferoedd sy’n nodedig. Mae straeon personol unigol am bobl ifanc yn newid eu bywydau’n llwyr drwy chwaraeon yn dangos eu gwir werth a’u pŵer.

Roedd un bachgen, a gyfeiriwyd at ‘Dyfodol Positif’ ym mis Tachwedd 2014 gan dîm Atal Troseddau Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd, yn profi problemau amrywiol gyda thrais ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd wedi cael ei eithrio o’r ysgol gyfan a’i wahardd rhag chwarae rygbi am bedwar mis o ganlyniad i daro un o’i hyfforddwyr. Ar ôl gweithio gyda mentor chwaraeon mae bellach yn mynychu ysgol yn Henffordd, mae yn ôl yn chwarae rygbi gyda’i glwb ac mae ganddo amcanion tymor hir ar gyfer dechrau hyfforddi.

Linzi Proctor yw Cydlynydd Cynhwysiant Ysgol St Julian. Dywedodd:

"Mae staff Dyfodol Positif wedi llwyddo i ddatblygu perthnasoedd gwaith rhagorol bob amser gyda’r disgyblion sydd wedi dieithrio fwyaf yma. Drwy gymryd rhan yn y rhaglen, mae’r disgyblion wedi elwa o fwy o hunanhyder a hunan-gred, agwedd fwy cadarnhaol ac maen nhw wedi cael eu hannog a’u cymell i chwarae rhan ym mywyd yr ysgol yn ehangach. ’Fyddwn i ddim yn oedi cyn argymell y rhaglen ragorol yma i ddysgwyr eraill sydd wedi dieithrio."

Yng nghanol tref Caerffili, mae sefydlu sesiynau ymgysylltu â chwaraeon gyda’r nos rhwng mis Rhagfyr 2014 a mis Mawrth 2015 wedi cyd-daro â llai o droseddu yn lleol, gostyngiad o 36%. Hefyd bu gostyngiad o 50% yn y galwadau am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Ychwanegodd Stefan Williams, Arolygydd gyda Heddlu Gwent:

"Mae Dyfodol Positif yn darparu’r hyn mae’r enw’n ei awgrymu. Drwy waith ffocws yn delio gyda phobl ifanc ledled Casnewydd, mae teimlad clir bod canlyniad positif i broblemau wrth i ni ddod at ein gilydd. Y rheswm am hyn yw’r egni ac mae’r mentrau bob amser yn ymwneud â rhoi cyfleoedd i bobl ifanc, gan ddatrys problemau i wneud Casnewydd yn lle gwell.

"Mae Dyfodol Positif yn bartner allweddol sy’n helpu’r Heddlu i ganfod ffyrdd gwahanol o leihau’r ymddygiad niwsans wrth ddelio ag ieuenctid."

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol
Straeon Eraill

Criced heb Ffiniau

Gweld Mwy
Criced heb Ffiniau
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw

Gweld Mwy
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw
Partneriaethau’n gwneud nofio yng Nghymru’n llwyddiant mawr

Gweld Mwy
Partneriaethau’n gwneud nofio yng Nghymru’n llwyddiant mawr