Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Partneriaethau’n gwneud nofio yng Nghymru’n llwyddiant mawr

Nid dim ond deall sut mae nofio ar y bol neu’r cefn sy’n cael mwy o blant i nofio yng Nghaerffili.

Mae gwersi yn y Gymraeg yn creu cynnwrf mawr ac yn annog ieuenctid o siroedd eraill hyd yn oed i groesi’r ffin i gael dysgu yn eu hiaith gyntaf.

"Roedden ni eisiau gwella ein cysylltiadau â’n hysgolion Cymraeg a dyna oedd y cymhelliant i ddechrau," dywedodd Jared Lougher, Rheolwr Datblygu Chwaraeon a Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

"Fe gefais i drafodaethau da iawn gyda’r Urdd am adeiladu ar ein partneriaeth a’r adnoddau a’r cryfderau y gallem eu cynnig fel rhan o hyn.

"Fe wnaethon ni gytuno i integreiddio un o staff datblygu chwaraeon yr Urdd yn ein tîm datblygu chwaraeon ni ac rydyn ni a nhw wedi elwa o hyn. Fe gawson ni fynediad i gyfleusterau a staff ac mae’r Urdd wedi cael cyswllt â’n hysgolion Cymraeg – pawb ar eu hennill.

"Fe welson ni ar unwaith bod galw cudd am sesiynau nofio drwy gyfrwng y Gymraeg. Cafwyd hyd i le mewn pyllau ac aeth y swyddogion ati i hysbysebu’r sesiynau ac i weithio gyda’r ysgolion.

"Mynegodd mwy na 50 o ieuenctid ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y sesiynau ac roedden ni’n falch iawn o hynny. Felly sefydlwyd y rhaglen yng Nghanolfan Hamdden Bedwas i ddechrau, gyda’r nod o ganolbwyntio ar feysydd eraill yn nes ymlaen yn y flwyddyn."

Mae’r Urdd yn gyfrifol am recriwtio cyfranogwyr newydd a’r adran chwaraeon a hamdden yn gyfrifol am wella sgiliau’r athrawon nofio, am y rhaglen ac am drefnu amseroedd y pwll.

"Mae’r bartneriaeth yn allweddol oherwydd mae hwn yn gydweithrediad didwyll ac yn dod â chryfderau’r ddwy ochr at ei gilydd i ddarparu cyfleoedd,” ychwanegodd Lougher.

"Mae’n glir nawr bod bwlch wedi bod yn y ddarpariaeth. Ac nid dim ond ein darpariaeth ni chwaith. Mae pobl wedi bod yn dod i’r gwersi o siroedd eraill am eu bod nhw eisiau cymryd rhan mewn gwersi yn eu hiaith gyntaf. Rydyn ni eisiau cael mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon ac felly rydyn ni’n hapus iawn gyda hynny."

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol

Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr

Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr
Straeon Eraill

Criced heb Ffiniau

Gweld Mwy
Criced heb Ffiniau
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw

Gweld Mwy
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw
Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’

Gweld Mwy
Newid bywydau yng Ngwent diolch i ‘Dyfodol Positif’