Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Rhoi teuluoedd yn gyntaf yn y Gym

Mae ‘Gym and Junior’ yn brosiect sy’n gweithredu cyfleuster ymarfer unigryw, cyfeillgar i deuluoedd, mewn eglwys wedi’i thrawsnewid yn ardal Cathays o Gaerdydd.

Mae ‘Gym and Junior’ yn brosiect sy’n gweithredu cyfleuster ymarfer unigryw, cyfeillgar i deuluoedd, mewn eglwys wedi’i thrawsnewid yn ardal Cathays o Gaerdydd.

Sefydlwyd y prosiect ar ôl cynnal arolwg i ganfod beth fyddai’r rhieni lleol yn hoffi ei weld mewn cyfleuster ffitrwydd, o fod yn ymwybodol bod llawer o famau newydd yn ceisio colli eu pwysau babi a chadw’n heini.

Er mawr syndod i ni, dywedodd llawer o’r bobl a arolygwyd nad oedd mynd i’r gym yn opsiwn, gan fod y costau cynyddol a hefyd problemau eraill, o gost yr aelodaeth i ffioedd gwarchod plant a chael rhywun i warchod yn rheolaidd gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn golygu ei bod yn rhy ddrud ac anodd.

Mae ‘Gym and Junior’ yn galluogi oedolion o bob oedran i ymarfer mewn ystafell benodol tra mae eu plant yn cael chwarae gyda theganau meddal mewn ardal wrth eu hymyl.

Gyda’r fenter hon, mae ‘Gym and Junior’ yn goresgyn gofal plant fel rhwystr rhag ymarfer, gan alluogi rhieni i ymarfer heb deimlo’n euog a heb orfod talu’n ddrud am ofal plant. Mae offer ffitrwydd i blant 3-7 oed ar gael hefyd, a fydd yn gallu ymarfer mewn ffordd hwyliog ochr yn ochr â’u rhieni.

Mae aelodaeth ‘Gym and Junior’ yn cynnwys defnydd o bob dosbarth, mynediad at yr offer (i oedolion a phlant) a man chwarae i blant ble mae eu rhieni’n gallu eu gweld. Mae hefyd yn cynnwys ystafell cawod a newid gyda seddau diogel i fabanod, hanfodion babi, cit bwydo o’r fron, llyfrgell dillad sbâr a llawer o gyfleusterau eraill i rieni a phlant.

Mae’r opsiynau aelodaeth yn hyblyg, gydag opsiwn i dalu o fis i fis, neu am chwech neu ddeuddeg mis. Nid oes ffi ymuno ac felly mae’r costau’n rhesymol ac yn cynnig gwerth da am arian.

Hefyd mae ‘Gym and Junior’ yn cynnig opsiwn talu am bob dosbarth i bobl nad ydynt yn aelodau, fel bod opsiwn i roi cynnig ar y cyfleuster heb ymrwymo i nifer penodol o wythnosau, nac isafswm aelodaeth.

Un rhwystr arall sy’n atal rhieni rhag ymarfer yw’r ffaith bod rhai mamau a thadau’n teimlo bod y gym yn amgylchedd cystadleuol a’u bod yn ei chael yn anodd mynd iddo am fod gan lawer ohonynt ddrychau maint llawn. I famau newydd a merched beichiog, sy’n teimlo’n hunanymwybodol am y ffordd maent yn edrych efallai, gall hyn fod yn anodd. Nod ‘Gym and Junior’ yw hybu ymdeimlad cymunedol, gyda chyfleuster i bawb ymlacio ynddo. Does dim drychau yn yr ystafell ymarfer er mwyn ceisio atal y problemau hyn.

Mae ‘Gym and Junior’ yn cynnig dosbarthiadau i ferched yn unig hefyd yn ystod yr wythnos, sy’n helpu i hwyluso pethau i rieni o gefndiroedd DLlE, yn enwedig merched sy’n methu mynychu campfa aml-ryw efallai, ac i ferched sy’n teimlo’n anghyfforddus yn gwneud hynny o bosib.

Dywedodd Zoe Lisa-Blackler o ‘Gym and Junior’: “Rydyn ni wrth ein bodd yn gallu cynnig y cyfleuster yma. Wrth sefydlu ‘Gym and Junior’, fe ddaethon ni i sylweddoli’n fuan iawn bod angen mawr am gyfleusterau ymarfer hyblyg, cyfeillgar i blant yn ninas Caerdydd, a bod llawer o rwystrau’n bodoli ar hyn o bryd, sy’n atal rhieni rhag gallu mynd i’r gampfa neu fynychu dosbarthiadau.

“Rydyn ni wedi cael adborth positif iawn eisoes am ‘Gym and Junior’ ac rydyn ni wedi gweld yr aelodaeth yn cynyddu’n raddol ers i ni agor. Mae’r prosiect yn gyfle i ni ddatrys problem amlwg a chyffredin a’r math yma o syniad arloesol, a meddwl mewn ffordd hyblyg, sy’n mynd i helpu i sicrhau bod cyfleusterau ymarfer Cymru’n addas i’r unfed ganrif ar hugain.”

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol
Straeon Eraill

Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon

Gweld Mwy
Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon
Criced heb Ffiniau

Gweld Mwy
Criced heb Ffiniau
Pêl Droed y Stryd yn chwarae rhan bwysig mewn helpu pobl ddigartref

Gweld Mwy
Pêl Droed y Stryd yn chwarae rhan bwysig mewn helpu pobl ddigartref