Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Pêl Droed y Stryd yn chwarae rhan bwysig mewn helpu pobl ddigartref

Mae codi allan a chymryd rhan mewn pêl droed stryd yn profi i fod o help i gael pobl oddi ar y stryd hefyd.

Mae Street Football Wales yn hybu cynnwys yn gymdeithasol ac yn annog unigolion i chwarae rhan weithredol yn eu bywydau eu hunain drwy gyflawni a datblygu’r hunan.

"Mae ein prosiect ni’n ymwneud yn bennaf â dynion a merched dros 16 oed sy’n ddigartref ac wedi’u heithrio’n gymdeithasol," dywedodd arweinydd y prosiect, Keri Harris.

"Fe wnaethon ni ddechrau yn Abertawe yn 2004 ond nawr rydyn ni’n cynnig mynediad i sesiynau wythnosol ledled Cymru – gan gynnwys Caernarfon, Fflint, Conwy, Wrecsam, Caerfyrddin, Llanymddyfri, Abertawe, Casnewydd a Chaerdydd.

"Yr hyn rydyn ni’n ei wneud yw gweithio gyda’r rhai pellaf oddi wrth y ddarpariaeth chwaraeon brif ffrwd. Roedd rhywfaint o weithgarwch yn digwydd eisoes, yn enwedig yn y Gorllewin yn ardal Abertawe, ond sefydlwyd y prosiect yma er mwyn datblygu mwy o gyfleoedd ac i sicrhau cynaliadwyedd yn y dyfodol, ac ymgysylltu drwy raglen datblygu gweithlu."

Drwy hyfforddi’r cyfranogwyr eu hunain, y gobaith oedd y byddai’r gwaith hefyd yn hwb i hyder a hunan-barch y rhai a oedd yn cymryd rhan.

Mae cyfranogwyr SFW yn chwarae rhan yn eu cymunedau erbyn hyn, nid yn unig yn cyflwyno sesiynau hyfforddi wythnosol, ond hefyd fel rhan o fforymau ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau iechyd meddwl y sector, ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ymhlith eraill.

"Drwy ymwneud â gwasanaethau cymunedol fel hyn, mae’r hyfforddwyr wedi cael effaith gadarnhaol ar les corfforol defnyddwyr y gwasanaeth, a’u gallu i wneud dewisiadau iach am eu bywydau," ychwanegodd Harris.

"Hefyd mae’r cyfranogwyr wedi datblygu llwybrau cynnydd i rai chwaraewyr, i gymryd rhan mewn chwaraeon prif ffrwd, ac maen nhw’n cael effaith gadarnhaol mewn cymunedau fel hyfforddwyr, arweinwyr chwaraeon a swyddogion cymorth cyntaf.”

Yn 2015, allan o 626 o gyfranogwyr, llenwodd 416 holiadur ar-lein ac mae’n tynnu sylw at effaith bositif Street Football Wales ar ei gyfranogwyr:

93% wedi dweud bod eu hiechyd corfforol wedi gwella 93% wedi dweud bod eu hiechyd meddyliol wedi gwella
90% wedi dweud bod eu perthnasoedd gyda gwasanaethau cefnogi wedi gwella
94% wedi dweud bod eu hyder a’u hunan-barch wedi gwella

I lawer, mae brwydro i gael eu derbyn ac wynebu cael eu gwrthod yn gyson, a gwahaniaethu dro ar ôl tro, wedi gwneud iddyn nhw deimlo mai eu hunig opsiwn yw rhoi’r gorau i geisio ffitio i mewn. Mae Street Football Wales yn cynnig cyfle i bobl fod yn aelod o dîm heb gael eu barnu na wynebu stigma.

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol
Straeon Eraill

Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon

Gweld Mwy
Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon
Criced heb Ffiniau

Gweld Mwy
Criced heb Ffiniau
Rhoi teuluoedd yn gyntaf yn y Gym

Gweld Mwy
Rhoi teuluoedd yn gyntaf yn y Gym