Please enable javascript to get the best experience of this website

Gweld y cyfan

Mynd ati i ddylanwadu ar ddyfodol golff cynhwysol

Mae Jordan Rosser wedi bod yn hoff o chwaraeon erioed ond pan oedd yn 5 oed, roedd eisoes yn dangos angerdd mawr dros golff yn benodol. Ag yntau’n 11 oed, ymunodd ag Academi Golff leol i blant ac yn fuan wedyn ymunodd â Chymdeithas Golff Anabledd Cymru. Gwirionodd a chafodd lwyddiannau niferus yn fuan iawn. Mae golff wedi rhoi ffocws i’w fywyd ac, o ganlyniad, mae wedi cyflawni llawer.

Ond mae Jordan wedi gorfod goresgyn sawl her drwy chwaraeon. Mae ganddo wyth anabledd gwahanol, gan gynnwys awtistiaeth, Tourettes, hypersymudedd ac mae’n defnyddio cymorth clyw. Yn ôl ei fam, Emma, “mae’r rhain i gyd yn effeithio ar ei fywyd bob dydd.” Fel gyda llawer o bobl ifanc Awtistig, mae’n dioddef pryder mawr yn aml, yn nerfus mewn sefyllfaoedd cymdeithasol ac yn cael anhawster cyfathrebu â phobl. Oherwydd hyn, cafodd ei fwlio o oedran ifanc iawn ac, o ganlyniad, mae ganddo ofn cyswllt cymdeithasol, gan ddewis osgoi hynny.

Mae effaith chwaraeon ar fywyd Jordan wedi bod yn enfawr. Mae wedi galluogi iddo wynebu ei ofnau, goresgyn heriau a chyflawni sawl llwyddiant - yn y byd chwaraeon ac yn bersonol.

Heddiw mae Jordan yn helpu i ddylanwadu ar ddyfodol golff yng Nghymru fel aelod o Banel Ieuenctid Datblygu Golff Cymru, mewn ymgais benderfynol i wneud y gamp yn fwy cynhwysol. Mae hefyd wedi ysgrifennu at bob un clwb golff yng Nghymru yn gofyn iddyn nhw wneud y gamp yn fwy hygyrch. Hefyd, mae Jordan yn cyflwyno o leiaf ddau sesiwn hyfforddi yr wythnos, gan helpu mwy na 200 o bobl ifanc i chwarae golff.

Yn 14 oed, mae wedi mynychu Gweithdy Arweinyddiaeth i feithrin cyfres o sgiliau i wirfoddoli gyda Dosbarthiadau Hyfforddi Golff Cynhwysol. Mae wrth ei fodd gyda’r cyfle yma ac mae’n gallu rhannu ei arbenigedd gyda golffwyr ifanc eraill. Nid dim ond y plant pump i 12 oed mae’n helpu i’w hyfforddi ddwywaith yr wythnos sy’n elwa; mae’n cael effaith gadarnhaol uniongyrchol ar Jordan hefyd: “Rydw i’n dioddef o bryder mawr ond rydw i bob amser yn hapus ac wedi ymlacio wrth hyfforddi,” dywedodd, “mae’n help mawr.”

“Rydw i eisiau bod yn hyfforddwr proffesiynol gyda’r PGA yn union fel fy hyfforddwr i, Craig Thomas. Rydw i eisiau gallu cyflwyno hyfforddiant golff i bobl anabl a heb anabledd. Rydw i wedi pasio’r cwrs arweinwyr iau yn barod ac ar fin sefyll lefel un. Ond fy mhrif nod i yw gwneud clybiau golff yng Nghymru’n fwy cynhwysol i bobl ag anableddau.”

Fodd bynnag, profiadau diweddaraf Jordan yn gwirfoddoli gyda Dyfodol Cynhwysol/Inclusive Futures, Menter Arweinyddiaeth a Gwirfoddoli gan yr Youth Sport Trust, sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar ei fywyd.

Mae Dyfodol Cynhwysol yn darparu cyfleoedd arwain a gwirfoddoli i bobl ifanc (anabl a heb anabledd) 14-19 oed, gyda phwyslais arbennig ar weithgarwch Cynhwysol. Mae Jordan wedi datblygu drwy’r fenter hon ac wedi arwain drwy esiampl fel Mentor Anabl i bobl ifanc eraill sy’n gobeithio dilyn ei arweiniad.

Yn goresgyn anawsterau bob un dydd, mae Jordan yn ŵr ifanc sydd ag uchelgais mawr a phenderfyniad diwyro.

Yr Amcanion

Mae'r stori hon yn cefnogi'r amcanion canlynol ar gyfer 2026:

Targedu

Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol
Straeon Eraill

Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon

Gweld Mwy
Goresgyn rhwystrau drwy bŵer chwaraeon
Criced heb Ffiniau

Gweld Mwy
Criced heb Ffiniau
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw

Gweld Mwy
Merched Pen-y-bont ar Ogwr wrth y llyw