Please enable javascript to get the best experience of this website

Meg

Meg

Merched hŷn, segur, sy’n dewis treulio eu hamser hamdden adref

Gweld
Lewis

Lewis

Bechgyn hŷn sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon tîm cystadleuol

Gweld
Jade

Jade

Merched cymdeithasol, canol ysgol uwchradd – nid ydynt yn mwynhau chwaraeon

Gweld
Jack

Jack

Bechgyn cyfoethog, sy’n dda mewn chwaraeon ac yn mynd drwy gyfnod o newid yn yr ysgol

Gweld
Harry & Amelia

Harry & Amelia

Bechgyn a merched cymharol ifanc a chyfoethog sy’n cymdeithasu mewn chwaraeon ffurfiol

Gweld
Hannah & Sam

Hannah & Sam

Bechgyn a merched hŷn sy’n canolbwyntio mwy ar waith ysgol na gweithgarwch corfforol

Gweld
Ellie

Ellie

Merched ifanc, egnïol – yn aml o gefndiroedd llai cyfoethog

Gweld
Dan

Dan

Bechgyn hŷn o gymunedau difreintiedig sy’n dechrau colli diddordeb mewn chwaraeon

Gweld
Cerys & Oliver

Cerys & Oliver

Bechgyn a merched ym mlynyddoedd cynnar ysgol uwchradd, sy’n canolbwyntio ar...

Gweld
Bethany

Bethany

Bechgyn a merched ifanc sy’n dechrau meddwl nad ydyn nhw’n addas ar gyfer chwaraeon

Gweld
w-Aimee a Malik

w-Aimee a Malik

Bechgyn a merched ifanc sy’n dechrau meddwl nad ydyn nhw’n addas ar gyfer chwaraeon

Gweld
No Results Found
 

Dysgu mwy

1.Beth mae'n ei olygu?

  

Ar hyn o bryd mae oddeutu 340,000 o bobl ifanc rhwng saith ac un ar bymtheg oed yng Nghymru. Yn Chwaraeon Cymru, rydyn ni eisiau i bob un o'r unigolion hyn fwynhau'r amrywiaeth eang o fanteision y gall cymryd rhan mewn chwaraeon eu cynnig. Ni fyddai darparu cynnig un dimensiwn i'r boblogaeth amrywiol hon yn ein helpu ni i gyflawni hyn wrth reswm. Yn yr un modd, nid yw darpariaeth sy'n seiliedig ar dybiaethau eang am ddemograffeg yn debygol o wneud yn llawer gwell. Mae symud y tu hwnt i'r cyffredinoli hwn, a meithrin dealltwriaeth gadarnach o'r bobl sy'n creu'r genedl hon, yn hanfodol os ydyn ni am gyflawni ein gweledigaeth a manteisio i'r eithaf ar botensial llawn chwaraeon.

Mae segmentu'n adnodd sy'n galluogi i ni sicrhau cydbwysedd rhwng eithafion safoni a chyffredinoli. Drwy gydnabod y gwahaniaethau a'r tebygrwydd allweddol rhwng pobl, gellir targedu adnoddau mewn ffordd fwy effeithlon ac effeithiol.

Gan ddefnyddio data 'Arolwg Chwaraeon Ysgol 2013', cynhyrchwyd 'Segmentu Pobl Ifanc' drwy grwpio disgyblion 7-16 oed yng Nghymru yn un segment ar ddeg yn seiliedig ar nodweddion a rennir. Yn ychwanegol at wybodaeth ddemograffig (oedran, rhyw) ac economaidd-gymdeithasol (chwartel Prydau Ysgol Am Ddim), mae'r nodweddion hyn yn cynnwys agweddau at chwaraeon, ymddygiad mewn chwaraeon a'r chwaraeon a ffafrir, fel:

- Lefel gweithgarwch
- Lefel gallu
- Lefel y mwynhad o AG
- Y chwaraeon y cymerwyd rhan ynddynt
- Y gweithgareddau hamdden y cymerwyd rhan ynddynt
- Y chwaraeon yr hoffent wneud mwy ohonynt
- Yr elfennau sy'n galluogi rhagor o gymryd rhan mewn chwaraeon

Mae'n bwysig cofio nad yw'r disgyblion ym mhob segment yn union yr un fath a byddant yn rhannu nodweddion penodol eu segment i raddau amrywiol. Fodd bynnag, bydd ganddynt fwy o'r nodweddion hyn yn gyffredin gyda'u segment nag unrhyw rai eraill.

Ar ôl eu diffinio, daethpwyd â'r un ar ddeg segment yn fyw ac fe'u datblygwyd yn bersonas mwy cofiadwy. Gellir eu defnyddio i helpu gydag ateb y tri chwestiwn canlynol:

2.Pwy i'w targedu?

  

Ar gyfer Cyrff Rheoli Cenedlaethol a'r rhai sy'n gweithio mewn chwaraeon penodol, gall y personas helpu i adnabod y segmentau hynny y byddai'n fwyaf priodol gweithio â hwy. Er enghraifft, y rhai sydd ag anghenion heb eu bodloni ar hyn o bryd.

3.Beth i'w gynnig?

  

Mae'n bwysig bod cyfleoedd chwaraeon yn cael eu darparu gan gyfateb anghenion pob segment.

Drwy ddatblygu ymyriadau chwaraeon yn unol â phriodweddau'r segment, bydd ganddynt fwy o siawns o ddenu'r bobl ifanc dan sylw.

Pa segmentau y ceir llawer ohonynt yn eich ardal? Pa nodweddion gwasanaeth ac opsiynau fyddai fwyaf tebygol o ymwneud â'r segment rydych yn ei dargedu?

4.Ble mae ei gynnig?

  

Drwy ddeall ble mae'r un segment ar ddeg wedi crynhoi, gellir datblygu a thargedu'r strategaethau darparu gorau ar gyfer gwasanaethau chwaraeon.