Please enable javascript to get the best experience of this website

Chwaraeon yn Trawsnewid Bywydau

Rydyn ni i gyd yn ymwybodol o fanteision chwaraeon. Mae chwaraeon yn trawsnewid bywydau pobl, eu hiechyd a'n cymunedau.

Hefyd rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Ond nid pawb.

I gyrraedd ein targed dyhead; 75% o bobl wedi gwirioni ar chwaraeon (pobl ifanc ac oedolion ifanc); mae'n rhaid wrth amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n diwallu anghenion pob unigolyn, yn cael eu cyflwyno gan bobl angerddol a medrus sy'n gwneud chwaraeon yn hwyl.

Mae gwaith rhagorol yn digwydd eisoes ledled Cymru - ond mae digon i'w wneud eto. Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'n partneriaid er mwyn datblygu a chyflwyno canlyniadau lefel uchel, seiliedig ar y boblogaeth, yn effeithiol; canlyniadau a fydd yn ein helpu i gyflawni ein dyheadau.

Er mwyn bod yn flaengar yn fyd-eang, mae'n rhaid i ni bennu canlyniadau tymor hir ar y cyd i sbarduno buddsoddiad ac adnoddau i roi'r Strategaeth Chwaraeon Cymunedol ar waith.

Ein gweledigaeth ni yw cael pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes.

Ein gweledigaeth ni yw cael pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes.
Er mwyn cyflawni ein cenhadaeth tymor hir, rydym wedi ymrwymo i'r canlynol:

1. Cael 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon

2. Targedu'r bwlch cyfranogiad oddi mewn i gydraddoldeb yn gadarnhaol

3. Darparu llwybr chwaraeon i fod yn genedl o bencampwyr

Pam Mae Chwaraeon yn Cyfrif

Chwaraeon Cymunedol - Ein Siwrnai Uchelgeisiol

Mae arnom angen bod yn fwy soffistigedig o ran ein buddsoddiad, gan sicrhau mwy o ffocws ar y cwsmer os ydym eisiau creu'r tirlun chwaraeon rydym yn ei ddyheu; 75% o bobl ifanc ac oedolion ifanc wedi gwirioni ar chwaraeon; cau'r bwlch cyfranogiad rhwng y rhai sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig; merched a genethod, pobl anabl a chymunedau DLlE; a chreu llwybrau chwaraeon clir a phendant ledled Cymru erbyn 2026.

Mae'r wefan hon wedi defnyddio ein prif ystadegau o'n Harolygon diweddaraf ar Oedolion Egnïol ac ar Chwaraeon Ysgol i ddangos y tirlun chwaraeon presennol ac yn y dyfodol yng Nghymru.

Gallwch ei defnyddio i ddadansoddi'r data yn ôl Awdurdod Lleol, Rhanbarth, Oedran a Rhyw, gan alluogi i chi gynllunio ymlaen gyda'r adnoddau sy'n cyd-fynd â'ch cyfraniad tymor hir i chwaraeon cymunedol.

Chwaraeon yn Trawsnewid Bywydau

Ydych Chi'n Gofyn y Cwestiynau Iawn?

Dim ond drwy ofyn y 10 cwestiwn syml yma i chi eich hun, rydych chi eisoes wedi cymryd y camau cyntaf at oresgyn rhai o'r rhwystrau sy'n gallu atal cyfranogiad cwsmeriaid yn ôl yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu. Y cam nesaf yw gweithredu yn eu cylch!

Cofiwch drydar am eich profiadau, eich meddyliau neu eich syniadau er mwyn dechrau sgwrs, a beth am i ni i gyd siarad am y math priodol o gwestiynau y dylem fod yn eu gofyn #EinSiwrnaiUchelgeisiol

1.Ydych chi wedi ymrwymo i gydraddoldeb?

  

Pa mor amrywiol yw aelodau eich bwrdd? Sut gallwch chi estyn allan at wahanol gymunedau?

2.Gwaith shifft v 9 tan 5: faint o rwystr yw hwn?

  

Ydych chi'n gwybod pa fath o amserlen/drefniant fyddai'n gweddu orau i'ch cwsmeriaid targed chi?

3.Ydych chi wedi ystyried faint o'ch cwsmeriaid targed sydd â chymhlethdodau gofal plant?

  

Beth ydych chi'n ei wneud i wneud pethau'n haws iddyn nhw?

4.Pryd oedd y tro diwethaf i chi ofyn i'ch cwsmeriaid beth fyddai'n ei gwneud yn haws iddynt gymryd rhan yn eich camp chi?

  

Pryd oedd y tro diwethaf i chi wrando a gwneud rhywbeth ynghylch hynny?

5.Ydych chi wedi meddwl erioed beth yw'r ffactor fwyaf y tu ôl i bobl ddim yn gwirfoddoli mewn chwaraeon?

  

... Neb wedi gofyn iddyn nhw!

Pa gamau syml allwch chi eu cymryd i oresgyn hyn?

6.Sut ydych chi'n defnyddio technoleg i greu mwy o ymwybyddiaeth o beth allwch chi ei gynnig?

  

Pryd oedd y tro diwethaf i chi gysylltu â chwsmer gan ddefnyddio ap neu gyfryngau cymdeithasol? Ydych chi'n cymryd yn ganiataol nad yw ar eu cyfer nhw?

7.Pa adnoddau ydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd i'ch hybu eich hun?

  

Mae cynulleidfaoedd 85% yn fwy tebygol o fynd ati i rannu eich cynnwys pan mae ar ffurf llun neu fideo nag unrhyw ffurf arall ar gyfathrebu ar gyfryngau cymdeithasol.

Pa mor aml ydych chi\'n gosod cynnwys ffres?

8.Ydych chi'n ymwybodol o beth sy'n creu'r effaith fwyaf i ferch wrth ddechrau camp newydd?

  

*Awgrym* nid yw'n ymwneud â sychwyr gwallt o gwbl! ... Mae mor syml â chael croeso gan uwch swyddogion.

*Beth allwch chi ei wneud i greu awyrgylch croesawus ac ymdeimlad o berthyn?

9.Oeddech chi'n gwybod bod cwsmeriaid eisoes yn dewis chwaraeon ac ymarfer ar sail beth sy'n mynd i newid eu corff?

  

Mae ymchwil Future Foundation yn awgrymu y daw hwn yn fwy o ffactor cymell wrth i ni symud tuag at 2026.

*Ydych chi wedi meddwl am beth allwch chi ei wneud yn wahanol er mwyn cael y cwsmer i ganolbwyntio o'r newydd ar y dull mae'n ei ddefnyddio i gyrraedd ei siâp/maint terfynol ac nid y canlyniad esthetig neu'r dulliau interim a allai gael effaith negyddol ar ei iechyd?

10.Ydych chi'n ymwybodol o faint o ddylanwad negyddol yw pwysau amser a chydbwysedd gwaith/bywyd ar gymryd rhan mewn chwaraeon?

  

Mae cynnydd y teulu Aml-Genhedlaeth yn awgrymu y bydd datblygu darpariaethau chwaraeon mwy unedig ar gyfer plant, rhieni a theidiau a neiniau'n profi'n llwyddiannus o ran goresgyn rhai o rwystrau bywyd modern.

*Beth ydych chi'n ei gynnig sy'n wahanol?